اگر معرف ندارید!

پارس دريك از يك بازاريابي تك سطحي حمايت و پشتيباني ميكند .بنابر اين داشتن كد معرف اجباري است .
درصورتي كه فاقد كد معرف هستيد از قسمت ارتباط با ما (آيكون سبز) با پشتيبان خود تماس گرفته و كد معرف دريافت فرماييد .